Regulamin

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z REZERWACJI MIEJSC NOCLEGOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI W GRUPIE BAMBI ZAKOPANE

 

 

Niniejszy regulamin stanowi o warunkach rezerwacji pokoi hotelowych zamieszczonych na stronie internetowej https://www.bambizakopane.pl

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego pokoi hotelowych, w tym warunki dokonywania ich rezerwacji.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część kontraktu najmu krótkoterminowego w Grupie Bambi Zakopane
 3. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:
 4. GRUPA BAMBI ZAKOPANE”– lokale opisane szczegółowo na stronie https://www.bambizakopane.pl lub portalach ogłoszeniowych, który stanowi przedmiot Rezerwacji lub Najmu,
 5. Wynajmujący – „Riccardo Ianni Bambi Boutique, ul. Droga do Rojów 9, 34-500 Zakopane NIP: 7361684236 REGON: 122464430 ”obsługująca serwis internetowy https://www.bambizakopane.pl świadcząca Usługę,
 6. Przedpłata – opłata w wysokości od 30% do 100 % ceny za Usługę (w zależności od wybranej oferty), która stanowi podstawę świadczenia Usługi, podlegająca rozliczeniu w ramach kosztu usługi. Przedpłata nie podlega zwrotowi.
 7. Potwierdzenie Rezerwacji – przesłanie drogą mailową odpowiedniego formularza Klientowi oraz warunkowo wpłynięcie Przedpłaty na konto Wynajmującego, odpowiedni formularz przesłany Klientowi drogą mailową oraz wpłata Przedpłaty na konto Wynajmującego
 8. Rezerwacja – uprawnienie do korzystania z miejsc noclegowych oferowanych przez Grupę Bambi Zakopanena warunkach określonych w niniejszych Regulaminie i Potwierdzeniu Rezerwacji,
 9. Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 10. Usługa – usługa najmu miejsc noclegowych w Grupie Bambi Zakopane opisanego na stronach https://www.bambizakopane.pl lub portalach ogłoszeniowych, które Wynajmujący wynajmuje Klientom dla celów mieszkaniowych, działając w imieniu własnym. Wynajem lokali ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemców.

II. Przedmiot umowy

 1. Umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą stanowi umowę najmu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Do umowy najmu krótkoterminowego nie znajdują zastosowania postanowienia ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

III. Rezerwacja

 1. Celem dokonania rezerwacji Usługi, Klient przesyła na adres email; biuro@bambizakopane.pl zapytanie dotyczące wybranego lokalu.
 2. Celem potwierdzenia Rezerwacji, Wynajmujący przesyła na adres e-mail Klienta Potwierdzenie Rezerwacji. Warunkowo Wynajmujący może dodatkowo zażądać uiszczenia Przedpłaty, w tym przypadku rezerwacja zmienia status na Potwierdzoną Rezerwację z chwilą uznania przedpłaty na rachunku bankowym Wynajmującego.
 3. Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie, że Najemca zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona przesyła finalne Potwierdzenie Rezerwacji, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 72 godzin od daty wpływu Przedpłaty na rachunek Wynajmującego.
 5. Pokoje w Grupie Bambi Zakopane mogą zostać wyjątkowo zarezerwowane w inny sposób, po uprzedniej konsultacji telefonicznej z Wynajmującym oraz po wyrażeniu przez niego pisemnej zgody.

IV. Płatność

 1. W przypadku wymaganej Przedpłaty Klient dokonuje płatności na rachunek wskazany przez Wynajmującego, podając w tytule własne nazwisko, numer rezerwacji, datę pobytu oraz nazwę Grupa Bambi Zakopane, w taki sposób by rachunek Wynajmującego został uznany nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania Potwierdzenia Rezerwacji.
 2. Uznanie przedpłaty na rachunku Wynajmującego po terminie wskazanym powyżej, skutkuje brakiem realizacji Rezerwacji, chyba, że Wynajmujący potwierdzi dokonanie rezerwacji bez wymogu przedpłaty.
 3. Płatność pozostałej części Ceny za Usługę dokonuje się na następujących zasadach:
 4. Gotówką, z chwilą wydania kluczy do pokoju w Grupie Bambi Zakopane,
 5. Przelewem bankowym na rachunek Wynajmującego, nie później niż na 24 godziny przed pierwszym dniem korzystania z Lokalu,
 6. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.
 7. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Wynajmującego musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego pokoju w Grupie  Bambi Zakopane do dyspozycji Klienta.
 8. Wynajmujący za płatność otrzymuje paragon lub w przypadku firmy fakturę VAT, jedynie po wcześniejszym podaniu numeru NIP.
 9. Faktura VAT do paragonu może być wystawiona TYLKO i WYŁĄCZNIE jeżeli wynajmujący poda numer NIP przed wystawieniem paragonu. Faktura VAT do paragonu wystawiona bez wcześniej podanego NIPu podlega karze pieniężnej zarówno dla wystawcy jak i odbiorcy.

V. Zmiany w rezerwacji. Odwołanie najmu

 1. Wszelkie zmiany w rezerwacji oraz jej anulowanie wymaga przesłanie przez Klienta pisemnej rezygnacji lub zapytania o zmianę na adres: biuro@bambizakopane.pl.
 2. Przy anulowaniu Wynajmujący jest uprawniony do pobrania od Klienta do 100% Przedpłaty w zależności od warunków rezerwacji.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji Przedpłaty nie podlegają zwrotowi.
 4. Zmiana rezerwacji ze strony Klienta w zakresie terminu może nastąpić tylko pod warunkiem zgody Wynajmującego.
 5. Osoba dokonująca rezerwacji po 6 kwietnia 2020 oświadcza, ze jest świadoma ryzyka związanego z globalną sytuacją powodowaną przez Covid 19 i w razie anulacji nie będzie mogła powołać się na siłę wyższą.

VI. Odpowiedzialność

 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany pokoju na taki sam lub o wyższym standardzie, za tę samą lub niższą cenę.
 3. Pokój hotelowy jest lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z lokalu. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego.

VII. Przyjazd i odbiór kluczy

 1. Wydanie pokoju, w Grupie Bambi Zakopane, Najemcy w pierwszym dniu najmu następuje nie wcześniej niż o godzinie 17:00 i nie później niż o godzinie 22.00. Na przyjazd w po godzinie 22.00 zgodę musi wyrazić Wynajmujący. Wydanie kluczy do pokoju przed godziną 17:00 również może nastąpić pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody przez Wynajmującego, w takim przypadku mogą występować dodatkowe opłaty.
 2. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany dzień przyjazdu. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu obiektu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.
 4. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w obiekcie. Wydanie pokoju w Grupie Bambi Zakopane następuje na podstawie okazanego Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi dowodu tożsamości, po uiszczeniu płatności za całkowity koszt najmu (jeśli płatności nie dokonano wcześniej). W razie wyrażenia takiej prośby Najemcy zostaje przekazany Rachunek za usługę Najmu lokalu. Właściciel lub jego przedstawiciel prezentuje Klientowi lokal i jego wyposażenie.
 5. Wynajmujący lub jego przedstawiciel może dokonać pomiaru temperatury ciała Najemcy. W przypadku, gdy przekroczy ona 37,5°C meldunek nie będzie możliwy.
 6. Wynajmujący lub jego przedstawiciel może odmówić wydania kluczy do pokoju osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia, jak również w przypadku, gdy z okoliczności wynikać będzie możliwość naruszenia przez Najemcę postanowień regulaminu.

VIII. Obowiązki Najemcy

 1. Liczba osób mogących przebywać w pokoju hotelowym jest ograniczona do podanej w opisie pokoju, zamieszczonym na stronie https://www.bambizakopane.pl lub portalach ogłoszeniowych. Po godzinie 22:00 w lokalu mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 2. W lokalu zabrania się wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
 3. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej w godzinach od 22 do 7. W obiektach, w których obowiązuje regulamin porządku domowego Najemca zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zabrania się organizacji głośnych i uciążliwych spotkań towarzyskich, prywatek lub imprez w lokalu.
 4. Najemca nie może oddawać w podnajem pokoju oraz przekazywać ich osobom trzecim; oddawać w podnajem pokojów oraz przekazywać ich osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 5. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w pokoju w Kompleksie Bambi Zakopane. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracownika, który reprezentuje Wynajmującego. Najemcy nie przysługuje prawo żądania od Wynajmującego zwrotu dokonanych nakładów, chyba że strony inaczej postanowią na piśmie.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 7. Najemca zobowiązany jest do dbania o pokój i jego zwrot w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
 8. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w Grupie Bambi Zakopaneoraz w jego wyposażeniu. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w Grupie Bambi Zakopane, w pokoju oraz w wyposażeniu pokoju, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia wszelkich szkód. Klient zobowiązany jest do zapłaty czynszu za pełny okres wynajmu liczony do daty przywrócenia pokoju do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
 9. Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi przysługuje prawo wstępu do pokoju celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Najemca narusza zapisy niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy Najemca nie będzie obecny w pokoju, przedstawiciele Wynajmującego niezwłocznie skontaktują się z Najemcą.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu w tym w szczególności zapisów ust. 1-8 niniejszego paragrafu, Wynajmujący upoważniony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od powyższego, może również w razie naruszenia ust. 1, 2, 4, 5 lub 6 niniejszego paragrafu, nałożyć na Najemcę karę umowną w wysokości 500 zł za każde naruszenie.
 11. Zwrot pokoju w ostatnim dniu najmu następuje do godziny 11:00. Zwrot pokoju po godzinie 11:00 wymaga wcześniejszego wyrażenia zgody przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest uzgodnić godzinę zwrotu lokalu z Wynajmującym, w takim przypadku mogą występować dodatkowe opłaty.
 12. Wynajmujący w dniu przekazania pokoju wyda Najemcy klucze. W przypadku ich zagubienia bądź zniszczenia Najemca zobowiązuje się uiścić dodatkową opłatę w wysokości 300 zł . Najemca nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do pokoju. Najemca może otrzymać drugi komplet kluczy, po zwróceniu się do Wynajmującego ze stosownym wnioskiem.
 13. Z chwilą zakończenia okresu najmu, klucze odbiera Wynajmujący lub jego przedstawiciel, Wynajmujący może rządać jednocześnie przeglądu pokoju w obecności Najemcy.
 14. W razie niedokonania zwrotu pokoju po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie uiszczać Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1000 zł, za każdą dobę bezumownego korzystania z pokoju po dacie zakończenia najmu.
 15. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryją całej szkody wyrządzonej Wynajmującemu, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego.

IX. Ceny

 1. Ceny podane w opisie poszczególnych pokoi Kompleksie Bambi Zakopane są cenami brutto.
 2. W cenę najmu wliczone są koszty dostarczania do pokoju mediów (energii elektrycznej, wody, , odprowadzania ścieków, wywozu śmieci i internetu).
 3. Czas trwania najmu liczony jest w dobach. Doba trwa od godziny 17.00 w dniu najmu do godziny 11.00 dnia następnego. Ceną najmu pokoju jest iloczyn ceny pokoju i ilość dób najmu.
 4. Podane w opisie pokoju ceny mogą ulec zmianie w okresach świątecznych, letnich oraz podczas imprez masowych.

X. Dane osobowe i RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – „RODO” i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy naszych obecnych i potencjalnych Gości, że:

 1. Administrator danych osobowych Gości hotelowych Administratorem danych osobowych Gości Kompleksu Bambi Zakopane jest Ianni Riccardo Bambi Boutique, ul. Droga do Rojów 9, 34-500 Zakopane, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 7361684236 (dalej: Administrator).
 2. Cele przetwarzania danych osobowych Gości hotelowych: Celem, dla którego Kompleks Bambi przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Kompleks Bambi jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Kompleks Bambi w związku z poniesioną przez Kompleks Bambi szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub ochrona przed roszczeniami Gości w stosunku do Kompleksu Bambi, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Kompleks Bambi przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Kompleks Bambi przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Kompleks Bambi.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Kompleks Bambi jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Kompleks Bambi informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o świadczeniu usług hotelarskich. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
 4. Przekazanie danych osobowych: Kompleks Bambi przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmie księgowej świadczącej usługi obsługi księgowej, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu przesyłki kurierskiej.
 5. Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Kompleksu Bambi lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 6. Prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Kompleksu Bambi. Ponadto, Kompleks Bambi udostępnia adres biuro@bambizakopane.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 7. Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

XI. Zmiany związane z pandemią COVID-19

 1. Nakaz używania maseczek oraz rękawiczek ochronnych obowiązuje w trakcie przemieszczania się w ogólnodostępnych miejscach w wewnątrz obiektów.
 2. Przy każdorazowym wejściu do obiektów obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk udostępnionym płynem dezynfekującym.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie.
 2. W przypadku Rezerwacji dokonanej przez osobę fizyczną ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny zaś w przypadku Rezerwacji dokonanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub przez osoby prawne ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 27.10.2015 r. i ma zastosowanie do rezerwacji, które zostaną złożone po tej dacie.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane przez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej https://www.bambizakopane.pl