Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Wierszyk o Zakopanem ”

(dalej „Regulamin”)

§1

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Wierszyk o Zakopanem ”na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Ianni Riccardo „Bambi Boutique” z siedzibą w Zakopane (34-500) przy ul. Droga Do Rojów 9, NIP 736-168-52-36.
 3. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Ianni Riccardo „Bambi Boutique” z siedzibą w Zakopane (34-500) przy ul. Droga Do Rojów 9, NIP 736-168-52-36.
 4. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej www.bambizakopane.pl
 5. „Wierszyk” – krótki utwór literacki
 6. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. „Nagrody Główne” –

                I miejsce – pobyt dla 2 os na 6 noclegów do wyboru w terminie od 15 września do 15 grudnia 2016.

                II miejsce -pobyt dla 2 os na 4 noclegi od poniedziałku do piątku 15 września do 15 grudnia 2016.

                III miejsce – pobyt dla 2 osób na 2 noce od poniedziałku do piątku do wyboru 15 września do 15 grudnia 2016.

Pobyty dotyczą niskiego sezonu z wyłączeniem długich weekendów, po wcześniejszym ustaleniu z recepcją.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji Kompleksu Bambi Zakopane
 2. Konkurs ma charakter ogólnonarodowy, rozpoczyna się on w dniu 15.05.2016 o godz. 08.00 i trwa do 31.08.2016 r. do godz. 24.00
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.bambizakopane.pl
 5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

§3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
 2. Wypełnić formularz konkursowy oraz zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie http://www.bambizakopane.pl/regulamin-konkursu-wierszyk-o-zakopanem/
 3. Dołączyć do fanów profilu Kompleks Bambi Zakopane w serwisie Facebook.
 4. Ułożyć wierszyk o Zakopanem.
 5. Spełnienie warunków określonych w ustępie 3 pkt 1-4 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
 6. W dniu 05.09.2016 spośród wierszyków Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze prace, które nagrodzi. Nagrodę Główną otrzyma 1 Uczestnik za najlepszy i najciekawszy wiersz, 2 kolejnych najlepszych Uczestników otrzyma Nagrody Dodatkowe.
 7. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
 8. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 9. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 – ust. 4 nie będą przyjmowane.
 10. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania wierszy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
 12. Uczestnik przesyłając wierszyk udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wierszyka przez Ianni Riccardo „Bambi Boutique” z siedzibą w Zakopane (34-500) przy ul. Droga Do Rojów 9, w szczególności dodanie publikację wierszyka w  Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 13. Zwycięzca zobowiązuje się do przyjęcia oficjalnej nagrody w dniu przyjazdu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie zrobionych zdjęć na potrzeby marketingowe.

§4

PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy Uczestnik, który przygotował wierszyk w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wierszyka i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że przygotowany wierszyk w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Wierszyka przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

§5

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

  I miejsce – pobyt dla 2 os na 6 noclegów do wyboru w terminie od 15 września do 15 grudnia 2016.

  II miejsce -pobyt dla 2 os na 4 noclegi od poniedziałku do piątku 15 września do 15 grudnia 2016.

  III miejsce – pobyt dla 2 osób na 2 noce od poniedziałku do piątku do wyboru 15 września do 15 grudnia 2016.

  Pobyty dotyczą niskiego sezonu z wyłączeniem długich weekendów, po wcześniejszym ustaleniu z recepcją.

 2. W dniu rozstrzygnięcia konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze 3 osoby, które wymyśliły najlepsze wierszyki w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwani dalej „Laureatami”).
 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów oraz Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
 4. W Konkursie zostaną przyznane 3 Nagrody.
 5. W przypadku przesłania dwóch identycznych Wierszyków, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ten Wierszyk, który został nadesłany w terminie wcześniejszym.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§6

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

 1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§7

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15.05.2016 r.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Ianni Riccardo „Bambi Boutique” z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Droga Do Rojów 9. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania) oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Laureatom i Zwycięzcom Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§9

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na stronie internetowej lub za pomocą wiadomości e-mail w dniu rozstrzygnięcia konkursu 05.09.2016 r.
 2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe na następujący adres e-mail: biuro@bambizakopane.pl. Jednocześnie każdy Laureat oraz Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu stronie internetowej bambizakopane.pl i profilu Facebook wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
 3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
 4. Każdy Laureat i Zwycięzca nagrody po jej wykorzystaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz dat wykorzystania pobytu.
 5. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych osobowych,prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
 6. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§10

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs „Wierszyk o Zakopanem”” na następujący adres: Riccardo Ianni „Bambi Boutique”, ul. Droga Do Rojów 9, 34-500 Zakopane lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: biuro@bambizakopane.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Zobacz również